Zapisz się do
Newslettera
Dowiedz się wcześniej niż inni o nowościach w naszym sklepie.
Bierz udział w promocjach tylko dla abonentów
Zyskaj 10zł rabatu na pierwsze zakupy*.
Nie pokazuj więcej
* Przy wartości zamówienia od 50zł na wyroby nieprzecenione. Szczegóły w Regulaminie
Warunki organizowania i uczestnictwa w kursach toczenia w drewnie

<<<powrót

I Postanowienia ogólne

 1. Kurs toczenia w drewnie (dalej: kurs) organizowany jest przez TwD s.c. Ryszard Donitza, Robert Donitza, z siedzibą w Steblowie, ul. Prudnicka 21 (dalej: Organizator)
 2. W kursie może wziąć udział osoba pełnoletnia (dalej: Uczestnik).
 3. Kursy organizowane są w trybie planowym (zgodnie z ustalonym harmonogramem) i indywidualnym (poza harmonogramem).

II Zgłoszenia, rezygnacja i odwołanie kursu

 1. Zgłoszenie chęci udziału w kursie przez Uczestnika odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie z programem kursu.
 2. Wypełnienie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator potwierdza na podany w zgłoszeniu adres e-mail wybrany termin kursu.
 3. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w kursie. W przypadku, gdy rezygnacja zostanie dokonana najpóźniej na 10 dni przed terminem kursu, zgłaszającemu przysługuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej ceny. Jeśli rezygnacja nastąpi na mniej niż 10 dni przed planowanym terminem kursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 20% wpłaconej kwoty.
 4. Organizator może odwołać kurs ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od niego. Odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona do zwrotu wniesionych opłat.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku nie zgłoszenia się co najmniej dwóch Uczestników (dot. kursów planowych). Poinformuje o tym fakcie Uczestnika najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem kursu. Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

III Warunki uczestnictwa i płatności

 1. Cena kursu podana jest na stronie z programem danego kursu i wyrażona jest w wartości brutto. Na życzenie Uczestnika Organizator może wystawić fakturę VAT.
 2. W przypadku zgłoszenia udziału w kursie na więcej niż 20 dni przed planowaną datą jego organizacji, Uczestnik wpłaci na konto Organizatora 15% ceny kursu w terminie 3 dni od potwierdzenia, o którym mowa w pkt. II/2. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostaje anulowane. Pozostałą kwotę Uczestnik wpłaci na 7 dni przed planowaną datą kursu.
 3. W przypadku zgłoszenia udziału w kursie na 20 lub mniej dni przed planowaną datą jego organizacji, Uczestnik wpłaci na konto Organizatora pełną cenę kursu w terminie 3 dni od potwierdzenia, o którym mowa w pkt. II/2. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostaje anulowane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania indywidualnych warunków płatności.
 5. Wpłat należy dokonywać na wskazane przez Organizatora konto.
 6. Cena kursu zawiera wyżywienie (obiad), poczęstunek kawowy i napoje. Koszty noclegu i dojazdu do siedziby Organizatora ponosi Uczestnik.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią Uczestnikowi kontynuowanie rozpoczętego kursu, nie będą mu przysługiwały roszczenia co do obniżenia ceny kursu o czas, przez który nie mógł kontynuować kursu.

IV Reklamacje

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością kursu. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest Konsumentem, reklamacja może być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@twd24.pl. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Organizator rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

V Polityka prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest TwD s.c. z siedzibą w Steblowie (47-300), ul. Prudnicka 21.
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w zakresie podanym przez niego za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu, w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem kursu toczenia w drewnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 3. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  2. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Organizatora w zakresie usług informatycznych lub księgowych.
 4. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. dane dla celów marketingowych:
   - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
   - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody,
   - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Organizatora,
   - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
  4. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeśli Uczestnikowi uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Organizator nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem kursu.
 9. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Uczestnika wpływa.

VI Postanowienia końcowe

 1. W trakcie kursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania poleceń Organizatora, w szczególności zasad BHP i nie podejmowania działań stwarzających niebezpieczeństwo dla niego i osób trzecich.
 2. Organizator oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Program kursu może zostać zmodyfikowany w jego trakcie i dopasowany do oczekiwań i poziomu Uczestnika.
 4. Organizator w trakcie trwania kursu może dokonywać utrwalania wizerunku Uczestnika w formie zdjęć i nagrań audiowizualnych. Zgłaszając udział w kursie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, powielanie i wykorzystanie swojego wizerunku, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora poprzez publikację na stronie internetowej, serwisach społecznościowych, newsletterze i materiałach drukowanych.
 5. Program kursu i materiały prezentowane Uczestnikowi są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora.
 6. O ile, w trakcie kursu, Organizator tego jednoznacznie nie wykluczył, Uczestnik może, dla własnych celów, sporządzać notatki, dokonywać rejestracji zdjęć oraz nagrań audiowizualnych, jednak nie dłuższych niż łącznie 20 min.

 

Pobierz dokument

 

<<<powrót

do góry
@2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Maxsote 2016
Sklep internetowy Shoper.pl